IMPLEMENTÁCIA EKODIZAJNU

23. novembra 2011
Ing. Zuzana Tončíková

Dvanásť krokov k zavedeniu ekodizajnu do podnikových procesov je praxou overený postup, ktorý bol vypracovaný profesorom Wimmerom z Ecodesign Institute na Technickej univerzite vo Viedni. „12 krokov“ poskytuje komplexný návod ako zlepšiť environmentálny profil a správanie sa výrobku a súčasne aj celého podniku. Tieto kroky sú vlastne 12 otázok na ktoré musí byť nájdená odpoveď riešením 12-tich úloh, ktoré z nich vyplývajú.

ČO JE EKODIZAJN?

Ako sa postupne menil ekonomický systém, v ktorom žijeme, menil sa aj priamy vzťah medzi spotrebou materiálnych zdrojov, energií a človekom, ako tvorcom a zároveň spotrebiteľom týchto zdrojov. V rovnakom čase sa exponenciálne zvyšoval vplyv priemyselnej výroby na ekosystém celej planéty. Preto sme sa dostali do bodu, kedy bolo nevyhnutné prehodnotiť naše predstavy o raste a rozvoji v súvislosti s environmentálnymi problémami, ktoré spôsobuje. Hoci s podobnými globálnymi úvahami sa začalo už v 60-tych rokoch minulého storočia skutočný prelom nastal až s príchodom knihy “The Limits to Growth, ktorej autormi boli  D.H. MEADOWS, D. L. MEADOWS, J. RANDERS a W. W. Behrens. Kniha bola síce vydaná v roku 1972 no až približne od roku 1990 môžeme hovoriť o reálnych krokoch k prepojeniu priemyselnej výroby vo vzťahu k životnému prostrediu v  nadväznosti na politické a právne dohovory o potrebných opatreniach z 80tych rokov.
Teraz už vieme, že pokiaľ je cieľom spoločnosti trvalo udržateľný rozvoj v prepojení na dizajn, je nevyhnutné posudzovať  dopad produktu na životné prostredie po jeho uvedení na trh.  To znamená integráciu ekologických udržateľných postupov a prístupov do výrobných procesov, do samotných výrobkov a do ich funkcie a zároveň do nášho správania sa v súvislosti s ich používaním. To znamená, že od kvalitného dizajnu by sme nemali očakávať len funkčnosť a estetický vzhľad, ale práve aj jeho ekologickosť.
Navrhovať ekologicky znamená premýšľať o produkte ako o funkčnom celku. Dizajnér má vytvárať nie len formu a funkciu, ale aj environmentálny profil výrobku, jeho správanie sa a nové výrobné postupy v mene snahy o trvalú udržateľnosť životného prostredia. Úspora energie, materiálov, balenia a dopravy, v rátane riešenia  problémov viazaných na likvidáciu, to všetko sú témy, ktoré tvoria základnú štruktúru trvalo udržateľného rozvoja. Ekodizajn v skutočnosti  označuje živú tvorivú schopnosť hľadať alternatívne systémy, technológie a výrobné stratégie. V porovnaní s konvenčnými prístupmi priemyselnej výroby, ekodizajn, rovnako ako dizajn všeobecne, má stanovené tie isté kritériá na základe ktorých sa posudzuje požadovaný výsledok vo všetkých aspektoch a počas celej doby používania produktu. Ako sa bude výrobok používať, pre koho je výrobok určený, aké funkcie musí plniť, jeho uplatnenie na trhu, ekonomické kritériá, a samozrejme jeho udržateľnosť. Jeho dizajn má byť navrhnutý pre jeho funkčnosť a udržateľnosť. V tomto zmysle sa ekodizajn tiež hlási k princípu “forma nasleduje funkciu.” Výrobky navrhované týmto spôsobom, sú flexibilné a trvácne, multifunkčné, adaptabilné a recyklovateľné.

IMPLEMENTÁCIA EKODIZAJNU

V procese implementácie ekológie do dizajnu si musí priemyselná výroba a hlavne dizajnéri odpovedať na nasledujúcich päť otázok.

  1. Ako postupovať, respektíve aký je potrebný  produkt, ktorý  možno  navrhnúť alebo ho zapojiť do procesu implementácie ekodizajnu?
  2. Ako hodnotiť významné environmentálne aspekty výrobku počas jeho celého životného cyklu
  3. Ako budeme posudzovať úspešné splnenie stanovených cieľov  z hľadiska životného prostredia a požiadaviek všetkých zúčastnených strán?
  4. Ako vytvoriť lepší produkt? Ako postupovať a stanoviť úlohy  procese tvorby a vývoja výrobku?
  5. Ako prezentovať ekologické vylepšenia produktu?

Odpoveď na 5 kľúčových otázok v procese implementácie ekodizajnu je 12 krokov pre implementáciu ekodizajnu v praxi.
Dvanásť krokov k zavedeniu ekodizajnu do podnikových procesov je praxou overený postup, ktorý bol vypracovaný profesorom Wimmerom z Ecodesign Institute na Technickej univerzite vo Viedni. „12 krokov“ poskytuje komplexný návod ako zlepšiť environmentálny profil a správanie sa výrobku a súčasne aj celého podniku. Tieto kroky sú vlastne 12 otázok na ktoré musí byť nájdená odpoveď riešením 12-tich úloh, ktoré z nich vyplývajú.

KROK | OTÁZKY | PRÍKLADY ÚLOH

KROK ZA KROKOM

1. Aký výrobok je nutné pretvoriť, resp. vytvoriť?
Úlohou je vypracovať počiatočné environmentálne vyhlásenie o výrobku týkajúce sa všetkých environmentálnych aspektov a vplyvov, ktoré výrobok má na životné prostredie, prípadne na ľudí. Musia byť zhromaždené všetky relevantne ekologicky orientované informácie. S týmito údajmi vytvárame podklady k modelu životného cyklu výrobku.

Súbor environmentálnych parametrov týkajúcich sa životného cyklu výrobku

2. Aké sú požiadavky záujmových skupín? Čo sa od výrobku očakáva?
Z druhého kroku vyplýva úloha vypracovať súbor parametrov a požiadaviek na environmentálne správanie sa výrobku.  Cieľom je určiť tie parametre, ktoré sú dôležité pre splnenie požiadaviek všetkých záujmových skupín.

ZOZNAM ENVIRONMENTÁLNYCH POŽIADAVIEK

3. Aké sú silné a slabé stránky výrobku v porovnaní s konkurenčnými výrobkami?
Úloha je veľmi jasná. Porovnať environmentálne správania výrobku s konkurenčnými výrobkami. Vyhnete sa tak mnohým omylom a uvedomíte vlastnú konkurencieschopnosť.

4. Ktoré sú významné environmentálne aspekty výrobku počas jeho celého životného  cyklu?
Úlohou je aplikovať metódu posudzovania životného cyklu a interpretovať výsledky.

Analýza životného cyklu výrobku LCA /life cycle assesment/ je najdôležitejší nástroj vo vašich rukách. Je to veľmi dôležitý a náročný krok, ktorý zaberie najviac času a vyžaduje skutočne veľa úsilia. Je to preto, lebo výrobky sú zložené zo súboru mnohých dielcov, súčastí, z rôznych druhov materiálov, prechádzajú rôznymi výrobnými procesmi, používaním počas jeho životnosti a samozrejme aj likvidácie. Identifikácia celého životného cyklu je teda kľúčová a nie ľahká úloha. Vaše výsledky musia byť spoľahlivé, vedecky overené a podložené a kvôli rýchlo sa meniacim podmienkach na trhu je potrebné celú analýzu uskutočniť v čo najkratšom čase.

Kľúčové kroky pre analýzu LCA

5. Ako sa dajú skombinovať požiadavky záujmových skupín a významné environmentálne aspekty do stratégie zlepšovania?
Treba dať možnosť vzniku nových eko-riešení. Veľa vecí o o kompromise ako skombinovať požiadavky záujmových skupín a vašou stratégiou. Jedným z možných riešení je práve nový nápad s potenciálom presvedčiť.

6. Aké ekodizajnové pravidlá by sa mohli uplatniť?
Aplikovať výsledky a vytvoriť nástroje na určenie konkrétnych úloh. Vytvoriť redizajn, písať si zoznamy požiadaviek všetkých zúčastnených strán. Vtvorenie pracovných skupín,…

7.   Aké sú platné právne predpisy v oblasti životného prostredia?
Úlohou je začať s ich implentáciou a navrhovaním reálneho produktu.

8.  Ako možno modifikovať funkčné vlastnosti výrobku?
Pridať nové funkcie, upraviť a vylepšiť staré.

Pri vývoji nových produktov je najdôležitejšie myslieť práve na ich funkciu, ktorú majú poskytovať aby splnili svoj účel. Ak vyvíjame nový produkt, mali by sme uvažovať nasledovným spôsobom. Ako? “elementárny” príklad: Funkciou skrutky je spojiť dielce dokopy. Popritom, je však nutné vedieť, že túto funkciu môže poskytnúť rovnako dobre aj zváranie či lepenie. A práve tieto a podobné úvahy vám umožňujú nasledovne analyzovať, ktorá z ciest k funkčnosti je možno tá pravá a pomôže rozvinúť novú koncepčnú stratégiu produktu.

9.  Kde prísť na nové nápady pre nové funkcie výrobku?
Uskutočniť sériu kreatívnych pracovných stretnutí…

Vývoj výrobkov vo všeobecnosti je kombináciou kreatívnych a cielených metodických postupov. Tieto kreatívne postupy sú vyvinuté a rozoberať ich by zabralo veľa času. Cennejšie bude radšej spomenúť neobmedzený prístup do európskych patentových databáz a ďalších vedeckých objektívnych zdrojov, kde dizajnéri a tímy majú možnosť nájsť množstvo relevantných informácií, ktoré môžu kreatívne implementovať do vznikajúcich produktov.

10.  Ako vygenerovať a vyselektovať najlepšie varianty výrobku?
Zhromažďovať nápady prislúchajúce každej funkcii výrobku podľa novo navrhnutých konceptov výrobku a posúdiť ich podľa vopred zvolených kritérií.

11.  Ako vyzerá nový výrobok?
Až v tomto kroku prichádza k hlavnému slovu dizajnér. Na základe všetkých informácií musí dať výrobku takú formu, aby užívateľ ocenil nie len jeho environmentálne a funkčné vylepšenia, ale aby spĺňal a bol špičkový aj po estetickej stránke.

12. Ako komunikovať zákazníkom jednotlivé zlepšenia environmentálneho správania výrobku?     
Vytvorenie environmentálneho vyhlásenia o výrobku.

Uvedenie výrobku na trh a jeho predstavenie zákazníkom je neoddeliteľnou súčasťou ekodizajnu. S dôrazom na pozitívne rozdiely možno efektne odlíšiť produkt od ostatných. Je aj preto kriticky dôležité, aby mal produkt kvalitný dizajn, ktorý ho samotným vzhľadom určí na prvé miesta.

ZÁVER

Verím, že poskytnuté informácie o 12-tich krokoch pre implementáciu ekodizajnu vám pomôžu lepšie porozumieť a pochopiť potrebu praktického ekologického myslenia v procese navrhovania produktu. Myslenie v duchu frázy „ THINK GREEN“ by sa malo stať realitou a samozrejmosťou pre vás aj užívateľov vašich produktov.

Galéria k článku:

Zdroj:
  1. W. WIMMER, R. ZÜST, AND K.-M. LEE, ECODESIGN IMPLEMENTATION – A SYSTEMATIC GUIDANCE ON INTEGRATING ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS INTO PRODUCT DEVELOPMENT: SPRINGER, 2004
  2. BARBERO, S., CROZZO, B., ECODESIGN, H.F.ULLMANN, 2009, 349S.
  3. http://www.ecodesign-company.com/approaches/ecodesign-implementation.html
  4. http:¬//www.ekologika.sk
Adresa autorky:
Ing. Zuzana Tončíková
Drevárska fakulta
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
T.G. Masaryka 24
960 01 Zvolen
e-mail: toncikova@ekodizajn.sk

Comments are closed.