Monthly Archives: november 2011

EKO-UŽÍVATEĽ
V DNEŠNEJ SPOLOČNOSTI

Cieľom tohto príspevku je zamyslieť sa nad ľuďmi, ktorí, žijúc v dnešnej, t.j. prevažne konzumnej spoločnosti, istým spôsobom ešte vždy vyčnievajú z mainstreem-prúdu a to práve tým, že sú užívatelia produktov, ktorým dávame onen prívlastok: eko.

IMPLEMENTÁCIA EKODIZAJNU

Ing. Zuzana Tončíková Dvanásť krokov k zavedeniu ekodizajnu do podnikových procesov je praxou overený postup, ktorý bol vypracovaný profesorom Wimmerom z Ecodesign Institute na Technickej univerzite vo Viedni. „12 krokov“ poskytuje komplexný návod ako zlepšiť environmentálny profil a správanie sa výrobku a súčasne aj celého podniku. Tieto kroky sú vlastne 12 otázok na ktoré musí byť nájdená odpoveď riešením 12-tich úloh, ktoré z nich vyplývajú.

Použitie ekologického materiálu v stavebnej praxi – Marmoleum – výrobok
na báze dreva.

Ing. arch. Eva Teplanová Stavebníctvo je jedným z najdôležitejších odvetví národného hospodárstva. Je priamym ukazovateľom  rastu ekonomiky alebo jej stagnácie. Vytvára bezprostredné životné prostredie človeka. Stavebná aktivita má výrazný vplyv a dopad na celkovú ekológiu krajiny. Materiálová báza stavebného priemyslu tiež prechádza etapou  zvyšovania ekologickej bezpečnosti jej zložiek. Jednou z nich je aj staronový materiál Marmoleum, známy pod názvom linoleum, ktorý je vyrábaný na báze prírodných materiálov, […]

ENVIRONMENTÁLNE UMENIE
A ÚVOD DO SITE-SPECIFIC

Mgr. art. Katarína Boborová, ArtD. Článok „Environmentálne umenie a úvod do site – specific“ je pokusom o uchopenie pojmu site-specific, ako jednej z výrazových foriem environmentálneho umenia. Kľúčovou platformou sa tak stalo umenie site-specific 60. a 70. rokov, kde sa na tvorbe autorov pokúša sumarizovať jeho filozofiu a vývoj. ENVIRONMENTÁLNE UMENIE Termín environmentálne umenie je používaný na označenie umenia, ktoré sa zaoberá ekologickými problémami, pričom môže odkazovať na politické, historické […]