Category Archives: eko-dizajn

Analýza životného cyklu LCA

LCA: LIFE CYCLE ASSESSMENT OF PRODUCTS 
Ing. Miroslav Dado, PhD.

Abstrakt: Príspevok podáva základný prehľad o štruktúre a postupoch LCA. Sumarizuje základné prístupy k LCA a popisuje možnosti použitia metódy LCA v procese návrhu a vývoja produktu. Ďalej poskytuje stručný prehľad dostupných softvérových nástrojov pre podporu LCA. Čítať ďalej…»

Environmentálny manažment

doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.

Environmentálne manažérstvo je v oblasti priemyselnej výroby a služieb jedným z najefektívnejších nástrojov dosahovania prioritného cieľa – minimalizovania negatívnych vplyvov výrobnej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia. Zavedenie environmentálneho manažérstva na úrovni malých a stredných podnikov je dobrovoľnou záležitosťou. Prostredníctvom environmentálne orientovaného riadenia v podniku je potrebné uskutočňovať také aktivity, aby sa prekonávali rozpory medzi trhom, spoločnosťou a životným prostredím. Čítať ďalej…»

Environmentálny marketing

Ing. Vladislav Kaputa, PhD.

1Početné mediálne správy o environmentálnych problémoch začiatkom 90-tych rokov 20. storočia, podnietili a obnovili záujem verejnosti o životné prostredie a pomohli kreovaniu environmentálneho konzumerizmu. Prvotne bol limitovaný len medzi sociálnymi elitami, neskôr sa aj vďaka popularite v mediálnom spravodajstve rozšíril medzi všetky sociálno-ekonomické vrstvy.

Marketing umožňuje a uľahčuje využitie a rozvoj produktov novými technológiami (napr. v biológii, materiáloch, konštrukciách, chémii a pod.) avšak na dosiahnutí týchto úžitkov sa spolupodieľal aj obrovský nárast rozsahu vplyvu človeka na Zem, za ktorý bol marketing tiež zodpovedný. Preto sa marketing nemôže izolovať od Čítať ďalej…»

Náterové látky

Ing. Gabriela Slabejová, PhD.

Základná ekologická požiadavka na náterové látky je, že musí byť znížené množstvo prchavých organických látok (VOC) v náterových látkach alebo musia byť VOC úplne eliminované. Legislatíva kladie dôraz na znižovanie emisií, ktoré sú uvoľňované z náterových látok Čítať ďalej…»

Lepidlá

Ing. Gabriela Slabejová, PhD.

Až do začiatku minulého storočia jedinými významnejšími lepidlami boli prírodné lepidlá, či už živočíšneho alebo rastlinného pôvodu.
V súčasnosti sa v drevárskom priemysle takmer výlučne používajú Čítať ďalej…»

Plasty

Ing. Gabriela Slabejová, PhD.

Termoplasty (plastoméry)

Pôsobením tepla mäknú a prechádzajú do plastického stavu. V stave taveniny sa dajú spracovávať rôznymi technológiami a tvarovať na požadované výrobky. Po ochladení tuhnú a tým sa ich tvar stabilizuje. Ďalším ohrevom nad teplotu mäknutia alebo tavenia sa opäť dostanú do plastického stavu, pričom Čítať ďalej…»

IMPLEMENTÁCIA EKODIZAJNU

Ing. Zuzana Tončíková

Dvanásť krokov k zavedeniu ekodizajnu do podnikových procesov je praxou overený postup, ktorý bol vypracovaný profesorom Wimmerom z Ecodesign Institute na Technickej univerzite vo Viedni. „12 krokov“ poskytuje komplexný návod ako zlepšiť environmentálny profil a správanie sa výrobku a súčasne aj celého podniku. Tieto kroky sú vlastne 12 otázok na ktoré musí byť nájdená odpoveď riešením 12-tich úloh, ktoré z nich vyplývajú.

Čítať ďalej…»