tiráž

Názov elektronického seriálu

Ekodizajn – recenzovaný vedecko-odborný online časopis o ekodizajne

Číslo

ISSN 1338-6190

Vydavateľ

rudi Group s.r.o.
Jelšová 4928/25
97401 Banská Bystrica
 
@: info@rudi.sk
T: +421 48 429 99 61
M: +421 903 88 99 30
 
Registrácia:
Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 25546/S
IČO: 47 485 931
DIČ: 2023936948

Šéfredaktor

Ing. Miroslav Chovan, ArtD.

Redaktori

Ing. Katarína Kulfasová

Ing. Rudolf Szabó

Ing. Zuzana Tončíková

Prispievatelia

Mgr. art. Katarína Boborová, ArtD.

Ing. arch. Eva Teplanová

Konzultanti

 

Recenzent/i

Príspevky v časopise sú recenzované minimálne jedným nezávislým odborníkom, ktorého určuje redakčná rada.

Technický redaktor

Ing. Rudolf Szabó

Periodicita

Aktualizované nepravidelne, minimálne 2x do roka

Jazyk vydania

Redakcia prijíma na publikovanie príspevky v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku.

Prijímanie príspevkov

O uverejnení príspevkov rozhoduje redakcia. Autori doručia svoje príspevky vo formáte MS Word prostredníctvom elektronickej pošty na adresu toncikova@ecodesign.sk. Príspevky musia byť vypracované podľa pokynov redakcie. Príspevky nie sú honorované.

Dátum poslednej aktualizácie

29.novembra 2011

Dátum aktuálnej uzávierky

15.decembra 2011

Časopis neprešiel jazykovou úpravou. Za obsahovú a jazykovú stránku redakcia nenesie zodpovednosť