podmienky používania

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 • ekodizajn.sk je webová lokalita určená na zverejňovanie autorského obsahu vytváraného osobami nezávislými od prevádzkovateľa služby. Prevádzkovateľom ekodizajn.sk je Ing. Rudolf Szabó – rudi, Jelšová 4928/25, 974 01 Banská Bystrica. Všetok textový, obrazový, multimediálny obsah publikovaný na doméne blog.rudi.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe ich zmluvných vzťahov s autormi alebo prevádzkovateľom.
 • súhlas s týmito podmienkami používania je nevyhnutným predpokladom registrácie a následného aktívneho využívania služieb ekodizajn.sk
 • blog je súbor internetových stránok verejne prístupných v rámci služby ekodizajn.sk vyhradený jednej osobe alebo skupine osôb na tvorbu a publikovanie obsahu.Majiteľom blogu (blogerom) na ekodizajn.sk môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá splní tieto podmienky:
 • zaregistruje sa na ekodizajn.sk a poskytne prevádzkovateľovi pravdivé údaje vyžadované pri registrácii (meno, e-mailová adresa ),
 • pri publikovaní na ekodizajn.sk, ako aj pri iných činnostiach súvisiacich so službou ekodizajn.sk, dodržiava pravidlá stanovené prevádzkovateľom v týchto podmienkach používania.
 • na zriadenie blogu nie je právny nárok. Prevádzkovateľ má zaujem sprístupniť služby ekodizajn.sk širokej verejnosti, vyhradzuje si však právo odmietnuť záujemcu o zriadenie blogu aj bez uvedenia dôvodu.
 • prevádzkovateľ poskytuje služby ekodizajn.sk blogerom bezodplatne, rovnako blogeri nemôžu od prevádzkovateľa požadovať odmenu za publikovanie obsahu. Výnimkami sú:
 • riadne označené firemné blogy umožňujúce vlastníkovi takého blogu publikovať reklamné informácie (firemný blog je možné založiť len na základe dvojstrannej obchodnej dohody medzi prevádzkovateľom a blogerom),
 • mimoriadne hodnotné blogy, ktorých autorom prevádzkovateľ ponúkol odmenu (v takom prípade je bloger uvádzaný ako spolupracovník prevádzkovateľa),
 • blogy zamestnancov prevádzkovateľa, ktorí môžu byť za tvorbu obsahu odmeňovaní podľa interných predpisov prevádzkovateľa (blogujúci zamestnanec je povinný na blogu priznať svoj vzťah k prevádzkovateľovi).
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do ekodizajn.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Na zmenu podmienok je však povinný blogerov bezodkladne a dostatočne účinnou formou upozorniť.
 • služba ekodizajn.sk je poskytovaná na doménovej adrese https://ekodizajn.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA

 • bloger nie je povinný zverejniť na blogu svoju skutočnú identitu, hoci prevádzkovateľ tak odporúča urobiť.
 • údaje poskytnuté prevádzkovateľovi pri blogerskej registrácii alebo pri registrácii používateľa vyžadovanej na komentovanie článkov budú použité len na účely prevádzkovania ekodizajn.sk. Prevádzkovateľ ich nezverejní, neposkytne inej osobe a bude s nimi nakladať v zmysle platných právnych predpisov. Používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ v zmysle §15 odsek 1. zákona číslo 428/2002 Z.z. poskytnuté údaje spracoval za účelom ich interného použitia.
 • kontaktné údaje blogera a používateľa prevádzkovateľ používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a neposkytuje ich iným osobám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie aj  zasielanie nevyžiadaných e-mailových správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby, ktoré však prevádzkovateľ posiela vo frekvencii maximálne 1-krát za týždeň. Súčasťou správ od prevádzkovateľa môžu byť aj krátke reklamné informácie tretích strán.
 • na ochranu pred neautorizovaným prístupom, použitím, modifikáciou alebo poskytnutím“osobne identifikovateľných informácii“ ktoré sa na ekodizajn.sk sústreďujú, sú používané primerané bezpeč­nostné opatrenia. Avšak, vzhľadom na charakter interne­tu a ostatných faktorov mimo kontrolu ekodizajn.sk, nie je možné garantovať, že komunikácia medzi blogermi a  serverom, no ktorom je umiestnený ekodizajn.sk. bude bez neautorizovaného prístupu tretích strán.
 • webová lokalita ekodizajn.sk obsahuje obsahy, služby, reklamy a os­tatné materiály, ktoré odkazujú na webové lokality pre­vádzkované tretími stranami. Nad takýmito lokalitami nemá ekodizajn.sk žiadnu kontrolu a táto “Ochrana osobných údajov a súkromia“ sa na ne nevzťahuje. Preto sa odporúča, pozrieť si  in­formácie o ochrane údajov webových lokalít, na ktoré odkaz vedie.

PRÁVA A POVINNOSTI BLOGERA

 • bloger a komentujúci používateľ nesmú zverejňovať obsah, ktorý je v rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Zakázané sú najmä urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či náboženského presvedčenia, propagácia nelegálnych strán a hnutí. Zakázaná je aj pornografia, porušovanie Autorského zákona a propagácia obsahu porušujúceho Autorský zákon. Neprijateľný je aj obsah, ktorý hrubým spôsobom znevažuje prevádzkovateľa.
 • bloger nesmie využívať svoj blog na zverejňovanie akejkoľvek reklamy, pokiaľ mu to nebolo výslovne povolené prevádzkovateľom. Za reklamu sa považuje akékoľvek obrazové, textové či multimediálne komerčné posolstvo, reklama politických strán a hnutí (s výnimkou osobných blogov politikov), ale aj výzvy na súkromné peňažné zbierky. Reklama nie je povolená ani v komentároch ku článkom.
 • za porušenie podmienok používania služby sa považuje aj:
 • opakované zverejňovanie nehodnotného obsahu, napríklad veľmi krátkych článkov bez informačnej či umeleckej hodnoty,
 • neúmerné obťažovanie (spamovanie) ostatných blogerov a používateľov,
 • zasahovanie do štruktúry, funkcií a vzhľadu ekodizajn.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť ekodizajn.sk,
 • pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému používateľovi,
 • zneužívanie cudzej identity (vydávanie sa za inú osobu),
 • zverejňovanie nepravdivých alebo neúplných informácií, ktoré by mohli poškodiť iné osoby alebo subjekty,
 • zverejňovanie osobnej korešpondencie bez výslovného súhlasu dotknutej strany s takým zverejnením,
 • bezdôvodné vymazávanie či zneprístupňovanie už publikovaných článkov,
 • rozsiahle dodatočné úpravy už publikovaných článkov, ktorými sa podstatne mení ich obsah, bez zreteľného priznania dodatočných zmien priamo v článku.
 • obsah vytvorený a zverejnený blogerom na ekodizajn.sk je vlastníctvom blogera, ktorému prevádzkovateľ poskytuje mediálny priestor a technické prostriedky na zverejňovanie obsahu. Prevádzkovateľ k obsahu blogera nemá autorské práva a smie ho bez samostatnej dohody s blogerom využívať iba takým spôsobom, ktorý je týmito podmienkami výslovne povolený. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom ekodizajn.sk zverejní. Ak bloger poskytne právo uverejňovať články na svojom blogu iným osobám, preberá zodpovednosť aj za nimi uverejnený obsah.
 • každý bloger má právo na propagáciu jeho obsahu na hlavnej stránke ekodizajn.sk, pričom podmienky tejto propagácie sú pre všetkých blogerov rovnaké.
 • bloger je oprávnený zmazať z diskusií na svojom blogu komentáre porušujúce tieto podmienky používania. Nesmie však vymazávať komentáre iba z dôvodu nesympatie s ich autorom alebo obsahom.
 • bloger má právo ekodizajn.sk registráciu zrušiť. Akákoľvek požiadavka na zrušenie registrácie bude vykonaná po primeranom čase na spracovanie.

PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

 • prevádzkovateľ je povinný maximálne využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti, funkčnosti a bezpečnosti ekodizajn.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb. Používateľ nemá nárok na akúkoľvek úhradu škody spôsobenú používaním ekodizajn.sk.
 • prevádzkovateľ je oprávnený využívať obsah vytváraný blogerom týmito spôsobmi:
 • na prevádzku služby ekodizajn.sk (bez nároku na odmenu pre blogera),
 • na propagáciu služby ekodizajn.sk v médiách vlastnených prevádzkovateľom aj v médiách iných strán (bez nároku na odmenu pre blogera),
 • uverejňovať obsah vytvorený blogerom v tlačených médiách vydávaných prevádzkovateľom.
 • prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach ekodizajn.sk reklamu, spravidla však mimo priestoru vyhradeného pre obsah vytváraný blogerom (nad, pod alebo vedľa stránky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje umiestňovať a zobrazovať reklamu tak, aby bola zreteľne odlíšená od obsahu vytváraného blogerom a nevznikal dojem o akomkoľvek vzťahu medzi reklamou a blogerom.
 • prevádzkovateľ môže podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z ekodizajn.sk obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám ekodizajn.sk používateľom, ktorí v minulosti porušili podmienky používania. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať registráciu a blog používateľa, ktorý po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov nezverejnil žiadny obsah vo forme článkov.
 • prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pre všetkých blogerov rovnaké podmienky propagácie obsahu na hlavnej stránke ekodizajn.sk
 • prevádzkovateľ je povinný propagovať službu ekodizajn.sk v rámci webovej lokality rudi.sk ako celok. Propagácia obsahu jednotlivých blogerov na stránkach rudi.sk je vecou prevádzkovateľa, ktorý sa môže rozhodnúť propagovať iba obsah vybraných blogerov alebo vybrané články.
 • prevádzkovateľ poskytuje plný súhlas na zverejnenie hyperlinkového odkazu na stránku ekodizajn.sk. Tieto linky nie sú spoplatňované. Akékoľvek odkazy sú na ekodizajn.sk zverejnené za účelom informovať verejnosť, bez negatívneho zámeru. Ak však nesúhlasíte s uverejnením odkazu na Vašu stránku na ekodizajn.sk, prosíme Vás aby ste nás o tom informovali na blog@rudi.sk. Odkaz bude vymazaný.

V Banskej Bystrici, 10. októbra 2011