Monthly Archives: október 2013

Analýza životného cyklu LCA

LCA: LIFE CYCLE ASSESSMENT OF PRODUCTS  Ing. Miroslav Dado, PhD. Abstrakt: Príspevok podáva základný prehľad o štruktúre a postupoch LCA. Sumarizuje základné prístupy k LCA a popisuje možnosti použitia metódy LCA v procese návrhu a vývoja produktu. Ďalej poskytuje stručný prehľad dostupných softvérových nástrojov pre podporu LCA.

POUŽITIE LCA V ETAPE KONCEPČNÉHO NÁVRHU SUŠIAKA NA PRÁDLO: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

APPLICATION OF LCA IN CLOTH-HORSE CONCEPTUAL DESIGN: A CASE STUDY Ing. Miroslav Dado, PhD. Abstrakt: Používanie recyklovaných materiálov redukuje spotrebu základných surovín a zároveň minimalizuje množstvo odpadov v procese výroby. LCA kvantifikuje a hodnotí environmentálne vplyvy produktu v priebehu jeho celého životného cyklu. Príspevok prostredníctvom prípadovej štúdie poukazuje na možnosť použitia simplifikovanej formy LCA v etape koncepčného návrhu produktu.

POUŽITIE LCA PRI NÁVRHU KÁVOVARU S VYUŽITÍM PROGRAMU SIMAPRO 7

APPLICATION OF LCA IN COFFEEMAKER DESIGN WITH SOFTWARE SIMAPRO 7 UTILIZATION Ing. Miroslav Dado, PhD. Abstrakt: LCA je metóda na posudzovanie environmentálnych aspektov a možných environmentálnych vplyvov súvisiacich s určitým výrobkom alebo službou. Príspevok prostredníctvom prípadovej štúdie poukazuje na možnosti použitia LCA softvérovej podpory pri návrhu produktu.

Environmentálny manažment

Environmentálne manažérstvo je v oblasti priemyselnej výroby a služieb jedným z najefektívnejších nástrojov dosahovania prioritného cieľa – minimalizovania negatívnych vplyvov výrobnej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia. Zavedenie environmentálneho manažérstva na úrovni malých a stredných podnikov je dobrovoľnou záležitosťou. Prostredníctvom environmentálne orientovaného riadenia v podniku je potrebné uskutočňovať také aktivity, aby sa prekonávali rozpory medzi …

Environmentálny marketing

Ing. Vladislav Kaputa, PhD. Početné mediálne správy o environmentálnych problémoch začiatkom 90-tych rokov 20. storočia, podnietili a obnovili záujem verejnosti o životné prostredie a pomohli kreovaniu environmentálneho konzumerizmu. Prvotne bol limitovaný len medzi sociálnymi elitami, neskôr sa aj vďaka popularite v mediálnom spravodajstve rozšíril medzi všetky sociálno-ekonomické vrstvy. Marketing umožňuje a uľahčuje využitie a rozvoj produktov novými technológiami (napr. v biológii, materiáloch, konštrukciách, chémii a pod.) avšak na dosiahnutí týchto […]

Náterové látky

Ing. Gabriela Slabejová, PhD. Základná ekologická požiadavka na náterové látky je, že musí byť znížené množstvo prchavých organických látok (VOC) v náterových látkach alebo musia byť VOC úplne eliminované. Legislatíva kladie dôraz na znižovanie emisií, ktoré sú uvoľňované z náterových látok

Lepidlá

Ing. Gabriela Slabejová, PhD. Až do začiatku minulého storočia jedinými významnejšími lepidlami boli prírodné lepidlá, či už živočíšneho alebo rastlinného pôvodu. V súčasnosti sa v drevárskom priemysle takmer výlučne používajú

Plasty

Pôsobením tepla mäknú a prechádzajú do plastického stavu. V stave taveniny sa dajú spracovávať rôznymi technológiami a tvarovať na požadované výrobky. Po ochladení tuhnú a tým sa ich tvar stabilizuje. Ďalším ohrevom nad teplotu mäknutia alebo tavenia sa opäť dostanú do plastického stavu, pričom nedochádza k zmene chemického zloženia.