Plasty

7. októbra 2013
Ing. Gabriela Slabejová, PhD.

Termoplasty (plastoméry)

Pôsobením tepla mäknú a prechádzajú do plastického stavu. V stave taveniny sa dajú spracovávať rôznymi technológiami a tvarovať na požadované výrobky. Po ochladení tuhnú a tým sa ich tvar stabilizuje. Ďalším ohrevom nad teplotu mäknutia alebo tavenia sa opäť dostanú do plastického stavu, pričom nedochádza k zmene chemického zloženia.

Reaktoplasty

Reaktoplasty sú plasty, ktoré pôsobením tepla prechádzajú do plastického stavu alebo do stavu taveniny, ale po spracovaní na výrobky sa ďalším pôsobením tepla, príp. pôsobením žiarenia, vytvrdzovadiel, iniciátorov, katalyzátorov vytvrdzujú. Vytvoria nerozpustné a netaviteľné látky. Po vytvrdení sa tieto plasty nedajú opäť teplom dostať do plastického stavu.

Elastoméry

Vysoko elastické polyméry, ktoré je  možné deformovať pomerne malou silou bez porušenia a deformácia je vratná.

Energetické zhodnotenie – pri tomto spôsobe sa využíva energetická hodnota plastových odpadov, pretože plasty sú energeticky veľmi bohaté. Na energetické zhodnotenie plastov sú potrebné moderné technologické zariadenia.

Recyklovateľné plasty sa spracúvajú podľa potreby odberateľa. Recyklované plasty z hygienických dôvodov už nie je možné používať na výrobky, ktoré prichádzajú priamo do kontaktu s potravinami.

Ostatné zmesné plasty sa drvia a materiálovo zhodnocujú v stavebníctve.

Plasty vhodné na recykláciu:

PET polyetyléntereftalát
PE-LD nízkohustotný polyetylén
PE-HD vysokohustotný polyetylén
PVC polyvinylchlorid
PP polypropylén,
PS polystyrén
Termoplasty

PET (Polyetyléntereftalát)
PET je konštrukčný plast. Má veľmi dobrú chemickú odolnosť a odolnosť proti starnutiu materiálu. K jeho rozkladu a deštrukcii dochádza pri teplotách vyšších ako 300 °C. Vyrábajú sa z neho fľaše, obaly saponátov, liekov a vitamínov, ako aj fólie a vlákna. Recyklačný kód 1.

PE (Polyetylén)
Je zaradený do skupiny inžinierskych plastov. Má dobrú chemickú odolnosť, je horľavý (vyrába sa aj nehorľavý) a jednoducho sa lisuje. Starne pôsobením svetla, napätím a termickou oxidáciou. Používa sa na impregnáciu papiera a na výrobu fólií, kovaní na nábytok, sedadiel a operadiel.

LDPE (PE-LD) – Polyetylén nízkej hustoty
Používa sa predovšetkým na výrobu fólií, z ktorých sa ďalej vyrábajú vrecia na odpad, obaly na časopisy a fólie pre poľnohospodárov. Recyklačný kód 4.

HDPE (PE-HD) – Polyetylén vysokej hustoty
Používa sa na výrobu tašiek a dutých predmetov, ako sú obaly na čistiace prostriedky. Recyklačný kód 2.

PVC – Polyvinylchlorid
Patrí medzi inžinierske plasty. Dodáva sa vo forme bieleho prášku. Spracováva sa pri pôsobení tepla. Dobre sa obrába, veľmi dobre odoláva chemikáliám, pri zvýšenej teplote mäkne a preto sa dá lepiť a zvárať. Vyrábajú sa aj zmäkčené druhy PVC, ktoré majú podobné vlastnosti ako guma. Používa sa na výrobu výliskov sedadiel a operadiel, zásuviek, úchytiek, vodiacich a prachových líšt. Zmäkčené druhy PVC sa používajú na výrobu podlahovej krytiny, izolačných fólií a koženiek. PVC môžeme označiť ako najproblematickejší typ plastu, pretože obsahuje látky vážne ohrozujúce životné prostredie a zdravie človeka. Využitie PVC na recykláciu je veľmi obmedzené, a preto sa väčšinou dostáva na skládky alebo do spaľovní odpadov. Pri spaľovaní je potom zdrojom nebezpečných chemických zlúčenín obsahujúcich chlór, z ktorých sú najnebezpečnejšie dioxíny. Recyklačný kód 3.

PP – Polypropylén
Je zaradený do skupiny inžinierskych plastov. Má väčšiu odolnosť proti chemikáliám ako PE. Pri izbovej teplote je nerozpustný, má dobrú pevnosť, tvrdosť a stálosť. Vyrábajú sa z neho súčiastky používané v strojárskom a textilnom priemysle. Používa sa aj na výrobu nádrží, obalov na rastlinné maslá, šampóny, sladkosti. V nábytkárstve sa používa na výrobu dielcov sedacieho detského a záhradného nábytku, na kostry čalúneného nábytku. Recyklačný kód 5.

PS – Polystyrén
Patrí medzi štandardné plasty. Poznáme aj speňovateľný polystyrén EPS. Polystyrén sa spracováva prevažne vstrekovaním a liatím. Má dobré tepelnoizolačné vlastnosti a ochranné vlastnosti. Polystyrén je priehľadný, tvrdý, a zároveň veľmi krehký plast, ale môže byť aj mäkký, pružný alebo vytvrdnutý. Pri normálnych teplotách je zdravotne neškodný. Využíva sa na výrobu obalov na potraviny ako aj na elektrospotrebiče. V nábytkárstve sa vyrábajú z neho zásuvky, nohy stoličiek, pohovky, operadlá, sedadlá, ľahčené kreslá a kovania. Recyklačný kód 6.

Ostatné plasty majú recyklačný kód 7.

PA – Polyamidy
Využívajú sa hlavne na výrobu syntetických vláken, menej ako konštrukčné plasty. Majú dobré chemické aj mechanické vlastnosti, veľkú húževnatosť a stálosť proti opotrebovaniu. Používajú sa aj na výrobu ozubených kolies, fólií a umelých koží. V nábytkárstve sa používajú na výrobu kostier stoličiek, namáhaných dielcov, výpletov sedadiel a operadiel, ako tavné lepidlá a kovania.

SI – Silikóny
Používajú sa ako výrobný materiál, ale aj ako pomocné látky. Upravujú sa nimi tkaniny, kože, keramika a sklo. Vyrábajú sa silikónové tmely, náterové látky a silikónové tesnenia. Majú dobrú odolnosť proti chemikáliám, starnutiu, dobre odolávajú vode a majú dobrú tepelnú stálosť.

PMMA – Polymetylmetakrylát
Je číry, farbiteľný plast, dostatočne tvrdý a odolný proti vode. Tvarovo je stály do 70 °C, pri vyššej teplote sa dobre tvaruje. Vyrábajú sa z neho lepidlá, výplne a extravagantný nábytok.

Reaktoplasty

UP – Polyestery
Ich lisovací tlak je nízky, rýchlo tvrdnú. Vyrábajú sa z nich vrstvené materiály v kombinácii so sklenými tkaninami. Používajú sa na výrobu stoličiek, kresiel a pohoviek, ako aj na náterové látky a lepidlá.

EP – Epoxidy
Majú dobré chemické a elektroizolačné vlastnosti. Epoxidové živice sa aplikujú ako lepidlá, laky a ako zlievacie a lisovacie hmoty.

PUR – Polyuretány
Spracovávajú sa hlavne vstrekovaním a vytláčaním. Vyrábajú sa z nich ľahčené hmoty mäkké a tvrdé, tvarovo náročné dielce nábytku, lepidlá, náterové látky, vlákna, športová obuv, tesnenia a iné. Majú dobré chemické a mechanické a vlastnosti.

PF – Fenoplasty
Sú spracúvané na lisovací prášok, alebo sa priamo odlievajú. Pri lisovaní sa môžu do foriem vkladať kovové súčasti (skrutky, matice a iné kovania). Fenoplasty majú veľmi dobré mechanické a elektroizolačné vlastnosti. Ich nevýhodou je tmavá farba a zápach po fenole. Používajú sa na výrobu vodovzdorných preglejok, lepidiel a náterových látok.

Rezoly
Pôsobením tepla alebo kyselín prechádzajú do nerozpustnej a netaviteľnej hmoty, nazývanej rezit.

Novolaky
Sú termoplastické a rozpustné v príslušných rozpúšťadlách.

Aminoplasty
Sú vyrábané z umelej močoviny.

UF – Močovinoformaldehydové živice
Používajú sa ako lisovacie hmoty, zlievarenské živice, lepidlá, ľahčené hmoty a iné.

MF – Melamínformaldehydové živice
Alebo aj vytvrdnuté živice. Sú sklovité, bezfarebné a krehké. Výrobky z nich sa dobre farbia, sú stále na svetle, odolávajú horúcej vode a sú ťažko horľavé. MF živice sa používajú ako lisovacie hmoty, lamináty na povrchovú úpravu, lepidlá a náterové látky.

Elastoméry

Kaučuk
Najväčšie použitie má vulkanizovaný produkt kaučuku, a to guma. V nábytkárstve má svoje uplatnenie hlavne penová guma, ktorá je vyrábaná vo forme pásov, plošných formátov a tvaroviek. Guma je pružná, mäkká a elastická.

Plasty nevhodné na recykláciu

  • Plasty kombinované s iným materiálom,
  • zmesové plasty – takúto zmes je možné opätovne spracovať technológiou intrúzie do foriem, čo je vytlačovanie plastovej zmesi do formy. Tak sa vyrábajú rôzne dosky a hranoly, z ktorých sa vyrábajú napr. lavičky, záhradný nábytok, detské ihriská, smetné koše, kvetináče, kompostéry, podlahy do stajní a dlaždice.
Adresa autorky:
Ing. Gabriela Slabejová, PhD.
Drevárska fakulta
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
T.G. Masaryka 24
960 01 Zvolen
e-mail: slabejova@tuzvo.sk

Comments are closed.