Analýza životného cyklu LCA

LCA: LIFE CYCLE ASSESSMENT OF PRODUCTS 
Ing. Miroslav Dado, PhD.

Abstrakt: Príspevok podáva základný prehľad o štruktúre a postupoch LCA. Sumarizuje základné prístupy k LCA a popisuje možnosti použitia metódy LCA v procese návrhu a vývoja produktu. Ďalej poskytuje stručný prehľad dostupných softvérových nástrojov pre podporu LCA. Čítať ďalej… »

POUŽITIE LCA V ETAPE KONCEPČNÉHO NÁVRHU SUŠIAKA NA PRÁDLO: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

APPLICATION OF LCA IN CLOTH-HORSE CONCEPTUAL DESIGN: A CASE STUDY
Ing. Miroslav Dado, PhD.

Abstrakt: Používanie recyklovaných materiálov redukuje spotrebu základných surovín a zároveň minimalizuje množstvo odpadov v procese výroby. LCA kvantifikuje a hodnotí environmentálne vplyvy produktu v priebehu jeho celého životného cyklu. Príspevok prostredníctvom prípadovej štúdie poukazuje na možnosť použitia simplifikovanej formy LCA v etape koncepčného návrhu produktu.

Čítať ďalej… »

POUŽITIE LCA PRI NÁVRHU KÁVOVARU S VYUŽITÍM PROGRAMU SIMAPRO 7

APPLICATION OF LCA IN COFFEEMAKER DESIGN WITH SOFTWARE SIMAPRO 7 UTILIZATION
Ing. Miroslav Dado, PhD.

Abstrakt: LCA je metóda na posudzovanie environmentálnych aspektov a možných environmentálnych vplyvov súvisiacich s určitým výrobkom alebo službou. Príspevok prostredníctvom prípadovej štúdie poukazuje na možnosti použitia LCA softvérovej podpory pri návrhu produktu.

Čítať ďalej… »

Environmentálny manažment

doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.

Environmentálne manažérstvo je v oblasti priemyselnej výroby a služieb jedným z najefektívnejších nástrojov dosahovania prioritného cieľa – minimalizovania negatívnych vplyvov výrobnej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia. Zavedenie environmentálneho manažérstva na úrovni malých a stredných podnikov je dobrovoľnou záležitosťou. Prostredníctvom environmentálne orientovaného riadenia v podniku je potrebné uskutočňovať také aktivity, aby sa prekonávali rozpory medzi trhom, spoločnosťou a životným prostredím. Čítať ďalej… »

Environmentálny marketing

Ing. Vladislav Kaputa, PhD.

1Početné mediálne správy o environmentálnych problémoch začiatkom 90-tych rokov 20. storočia, podnietili a obnovili záujem verejnosti o životné prostredie a pomohli kreovaniu environmentálneho konzumerizmu. Prvotne bol limitovaný len medzi sociálnymi elitami, neskôr sa aj vďaka popularite v mediálnom spravodajstve rozšíril medzi všetky sociálno-ekonomické vrstvy.

Marketing umožňuje a uľahčuje využitie a rozvoj produktov novými technológiami (napr. v biológii, materiáloch, konštrukciách, chémii a pod.) avšak na dosiahnutí týchto úžitkov sa spolupodieľal aj obrovský nárast rozsahu vplyvu človeka na Zem, za ktorý bol marketing tiež zodpovedný. Preto sa marketing nemôže izolovať od Čítať ďalej… »

Náterové látky

Ing. Gabriela Slabejová, PhD.

Základná ekologická požiadavka na náterové látky je, že musí byť znížené množstvo prchavých organických látok (VOC) v náterových látkach alebo musia byť VOC úplne eliminované. Legislatíva kladie dôraz na znižovanie emisií, ktoré sú uvoľňované z náterových látok Čítať ďalej… »

Lepidlá

Ing. Gabriela Slabejová, PhD.

Až do začiatku minulého storočia jedinými významnejšími lepidlami boli prírodné lepidlá, či už živočíšneho alebo rastlinného pôvodu.
V súčasnosti sa v drevárskom priemysle takmer výlučne používajú Čítať ďalej… »

Plasty

Ing. Gabriela Slabejová, PhD.

Termoplasty (plastoméry)

Pôsobením tepla mäknú a prechádzajú do plastického stavu. V stave taveniny sa dajú spracovávať rôznymi technológiami a tvarovať na požadované výrobky. Po ochladení tuhnú a tým sa ich tvar stabilizuje. Ďalším ohrevom nad teplotu mäknutia alebo tavenia sa opäť dostanú do plastického stavu, pričom Čítať ďalej… »

EKO-UŽÍVATEĽ
V DNEŠNEJ SPOLOČNOSTI

Ing. Miroslav Chovan, ArtD.

Panenská kolekcia od OAT

Cieľom tohto príspevku je zamyslieť sa nad ľuďmi, ktorí, žijúc v dnešnej, t.j. prevažne konzumnej spoločnosti, istým spôsobom ešte vždy vyčnievajú z mainstreem-prúdu a to práve tým, že sú užívatelia produktov, ktorým dávame onen prívlastok: eko.

Prioritou dnešnej doby je predovšetkým konzum. Konzumná spoločnosť má v sebe nastavené priority, ktoré sledujú jeden cieľ – úžitok.
Ak sa na situáciu pozrieme z hľadiska množstva vyprodukovaných výrobkov vo vzťahu k ich skutočnej potrebe, môžeme si dovoliť konštatovať, že výrobky sa vyrábajú preto aby sa nezastavila výroba. Jan Lucassen, popredný holandský dizajnér Čítať ďalej… »

IMPLEMENTÁCIA EKODIZAJNU

Ing. Zuzana Tončíková

Dvanásť krokov k zavedeniu ekodizajnu do podnikových procesov je praxou overený postup, ktorý bol vypracovaný profesorom Wimmerom z Ecodesign Institute na Technickej univerzite vo Viedni. „12 krokov“ poskytuje komplexný návod ako zlepšiť environmentálny profil a správanie sa výrobku a súčasne aj celého podniku. Tieto kroky sú vlastne 12 otázok na ktoré musí byť nájdená odpoveď riešením 12-tich úloh, ktoré z nich vyplývajú.

Čítať ďalej… »